Development

Development

Development >
$10
វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីជួយដល់ប្អូន សិស្សនិសិត្សក្នុងការតំរង់ទិសជីវិត ក្នុងការដើរចូលប្រឡូកក្នុង ទីផ្សារការងារ នាម័យឌីជីថល។...
Beginner
15 Lectures
Add to Wishlist
$10
Hot
photo_2020-12-25_16-26-00
Business >
8h
$45
វគ្គសិក្សានេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាព ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងអ្នកដែលមានបំណងក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនាពេលអនាគត។ យើងនិងសិក្...
Advanced
54 Lectures
8h
Add to Wishlist
$45